6 สิงหาคม 2562 จังหวัดตรัง เดินหน้าสร้างการรับรู้และความเข้าใจกับประชาชน เพื่อเสริมสร้างจิตสำนึกในการคัดแยกขยะก่อนทิ้งตั้งแต่ต้นทาง และการบริหารจัดการขยะกลางทาง และปลายทาง

ที่มา: http://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG190806083928419

ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง กล่าวว่าจังหวัดตรังเดินหน้าสร้างการรับรู้และความเข้าใจกับประชาชน เพื่อเสริมสร้างจิตสำนึกในการคัดแยกขยะก่อนทิ้งตั้งแต่ต้นทาง คือ ครัวเรือน และการบริหารจัดการขยะกลางทางและปลายทาง พร้อมขอความร่วมมือจากส่วนราชการทุกภาคส่วน ในการสร้างจิตสำนึกแยกก่อนทิ้ง และนำมาตรการ 3 ช. มาใช้ลดปริมาณขยะต้นทางตั้งแต่แหล่งกำเนิด นอกจากนี้ยังได้รณรงค์ให้ทุกครัวเรือนมีถังขยะอินทรีย์ กรณีไม่มีพื้นที่จัดทำถังขยะอินทรีย์ ให้เทศบาล หรือองค์การบริหารส่วนตำบล จัดให้มีจุดรวบรวมขยะอินทรีย์ พร้อมจัดระบบการเก็บขนตามวัน เวลา สถานที่ โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปรับตารางเวลา และประเภทขยะตามความเหมาะสมของปริมาณและพื้นที่ ในขณะที่การจัดการขยะปลายทางให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหารือร่วมกันว่าจะทำอย่างไรกับการกำจัดขยะในพื้นที่ เพื่อขยะมูลฝอยชุมชนที่เกิดขึ้น ได้รับการกำจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ